TIỀN THƯỞNG THÁNG ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI ĐÁNH BẠC

10 đến 200 USD tặng thêm hằng tháng ,dĩ nhiên là miễn phí không cần tiền ký quỹ.
Để nhận tiền thưởng số tiền đặt cược của bạn trong tháng trước
(Bắt đầu từ 01:00 ngày đầu tiên của tháng, cho đến ngày cuối cùng của tháng ) phải đạt mức:

 

MỨC THƯỞNG TỔNG SỐ TIỀN CƯỢC THỰC SỰ TIỀN THƯỞNG
1 5,000 $ 10 $
2 10,000 $ 20 $
3 25,000 $ 50 $
4 50,000 $ 100 $
5 75,000 $ 150 $
6 100,000 $ 200 $

 

Phương thức nhận tiền thưởng hằng tháng thông tin của bạn ngay lập tức bạn sẽ có tài khoản là số tiền thưởng của bạn

  • Bạn hãy gửi số tài khoản của bạn và số tiền thưởng đến đường dây nóng của chúng tôi.
  • Khi chúng tôi xác minh, tài khoản của bạn sẽ nhận được điểm thưởng lập tức.

Điều kiện để nhận tiền thưởng hằng tháng

  • Một người chỉ được nhận 1 tài khoản thưởng mỗi tháng..
  • Đây là tiền thưởng – Điểm thưởng chỉ được dùng để đặt cược
    và chỉ có số tiền thắng dựa trên số tiền bạn được thưởng (không phải tiền thưởng )mới được chuyển thành tiền mặt.
  • Số tiền thưởng sẽ được trừ từ số dư của bạn.
  • Tiền thưởng tháng sẽ hết hạn vào ngày 15 hàng tháng. Xin chắc chắn rằng quý khách yêu cầu nhận thưởng trước thời điểm đó.